സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

കമ്പനിയോഗ്യത

കമ്പനിബഹുമാനം

2007-2017-ൽ കാർഷിക വ്യവസായത്തിലെ ഒരു മുനിസിപ്പൽ മുൻനിര സംരംഭമായി പതിവായി റേറ്റുചെയ്‌തു.
2013 മുനിസിപ്പൽ പ്രമുഖ കാർഷിക വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ
മുനിസിപ്പൽ കീ ലീഡിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ്