ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക!

ഗാലിക് ആസിഡ് (ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രേഡ്)